ĐIỀU KHOẢN.

Về việc sử dụng giao diện trên hệ thống 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 dành cho khách hàng của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚.

1. Tất cả các giao diện đăng tải trên trang của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 đều là các sản phẩm thuộc sở hữu của chúng tôi . Mọi cá nhân/ tổ chức muốn sử dụng giao diện thuộc sở hữu của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 đều phải tuân thủ các quy định về việc tải, cài đặt và thanh toán để sử dụng các giao diện này.

2. Khách hàng của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 có quyền mua và sử dụng tất cả các giao diện trên 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚.

3. Khách hàng của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 có quyền mua giao diện thiết kế riêng do đội ngũ thiết kế của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 thực hiện.

4. Giao diện tính phí là giao diện khách hàng tải về một cách hợp pháp, có xác minh hợp lệ về việc thanh toán đầy đủ và đúng quy định của nhà cung cấp giao diện (ví dụ: sao kê ngân hàng, email xác nhận thanh toán thành công từ hệ thống, phiếu thu từ 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 …).

5. Với mỗi giao diện khách hàng tải về, dù là giao diện miễn phí hay giao diện tính phí, tại cùng một thời điểm, khách hàng chỉ có quyền sử dụng giao diện đó cho tối đa một (01) website.

6. Trường hợp khách hàng muốn sử dụng giao diện đã tải về cho một website khác, khách hàng có thể tải và mua giao diện đó một lần nữa trên kho giao diện của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚  hoặc gỡ bỏ giao diện đó khỏi website thứ nhất để dùng cho website thứ hai.

7. Khách hàng không sử dụng cùng lúc một (01) giao diện cho hai hay nhiều website khác nhau.

8. Khách hàng không sao chép hay chuyển nhượng giao diện với một hay nhiều khách hàng khác nhau.

9. Khách hàng 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 có quyền nhờ nhân viên kinh doanh của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚  mua và cài giao diện hộ.

10. 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 có quyền thay đổi giá của các giao diện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với khách hàng.

11. Khách hàng chỉ cần thanh toán phí sử dụng giao diện cho 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 theo mức giá được niêm yết tại thời điểm tải về.