AN INVESTIGATION INTO THE USE OF TASK-BASED METHOD IN TEACHING READING FOR THE FIRST YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT HANOI COLLEGE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

At HCIE, reading is one of the most important skills in learning English. Therefore, how to teach reading well and effectively has been concern of the teachers. In the past, the common teaching method applied in this college is Grammar- Translation Method. However, this method is not effective in teaching reading. Among the modern teaching methods, Task-Based Method (TBM) is considered a new and effective one. Task-Based Method has been tried by many English teachers at HCIE. The main purpose of this research paper is investigating the real situation of teaching reading skills at HCIE for the first year students and providing some suggestions for using TBM to improve teaching reading skills at HCIE. To gain these objectives, three kinds of instruments are applied such as survey questionnaire, class observation and informal interview.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

BÀI TOÁN NỘI SUY VÀ MẠNG NƠRON RBF

Trong luận án chúng tôi đề xuất một thuật toán lặp hai pha huấn luyện mạng nội suy RBF. Pha thứ nhất xác định tham số độ rộng cho các hàm cơ sở bán kính sao cho các trọng số tầng ra được tìm nhờ phép lặp xác định điểm bất động của một ánh xạ co trong pha sau. Phân tích toán học và kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán có những ưu điểm vượt trội so với những thuật toán thông dụng: dùng được khi số mốc nội suy lớn (hàng chục ngàn mốc), dễ ước lượng sai số huấn luyện, thời gian huấn luyện ngắn, tính tổng quát cũng tốt hơn và dễ song song hoá. Trong trường hợp bài toán nội suy có mốc cách đều, thay cho khoảng cách Euclide, chúng tôi dùng khoảng cách Mahalanobis thích hợp và cải tiến thuật toán hai pha thành thuật toán một pha. Phân tích toán học và kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán này cải thiện đáng kể chất lượng mạng so với thuật toán hai pha cả về thời gian huấn luyện và tính tổng quát. Đối với bài toán thời gian thực, đặc biệt là bài toán động, chúng tôi đề xuất kiến trúc mạng địa phương. Mạng này chia miền xác định thành các miền con chứa số mốc nội suy tương đối bằng nhau, nhờ phương pháp phỏng theo thuật toán xây dựng cây k-d quen biết. Sau đó dùng thuật toán huấn luyện hai pha để huấn luyện mạng RBF trên mỗi miền con và ghép chúng lại theo ý tưởng nội suy spline. Phân tích toán học và kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng mạng có nhiều ưu điểm nổi trội.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

BệNH ÁN ĐIệN Tử VÀ ứNG DụNG TRONG Y Tế

Đề xuất giải pháp chuẩn hóa bệnh án điện tử bằng chuẩn HL7 thông qua việc chuyển đổi một thành phần từ hệ thống bệnh án điện tử đang ứng dụng tại một bênh viện sang lưu trữ dạng chuẩn HL7.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

Biodegradable plastics in natural environment

Screening microorganisms capable of degrading PLA, PHB and PCL by clear-zone methods and by measuring the growth of microorganisms in the medium supplemented with polymers.

Identification of isolated strains based on the phenotypic, biochemical and physiological characteristics together with 16S rDNA sequencing.

Study the polymer degradation of the isolated strains by measuring the total organic carbon (TOC) and measuring the loss of polymer residual in the culture broth.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM CHỈ ĐẠO TUYẾN BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Căn cứ vào cơ sở pháp lý, các nghị định, thông tƣ của Chính phủ và Bộ thông tin truyền thông và Bộ Y Tế, và hiện trạng thực tế tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến đƣa ra chiến lược phát triển ứng dụng CNTT cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

DỰ ÁN QUẢN LÝ NỘI DUNG CHO TRANG BÁO ĐIỆN TỬ

Trong thời đại số hóa, toà soạn điện tử là sự phát triển và lựa chọn tất yếu đối với các tòa soạn báo. Tòa soạn điện tử cung cấp những công cụ quản lý tiện ích, hiện đại, đáp ứng mục tiêu tin học hoá, hiện đại hoá quá trình làm báo và nâng cao chất lượng phục vụ độc giả. Toà soạn điện tử cho phép tạo quy trình khép kín về viết bài, gửi bài, biên tập và xuất bản; cho phép quản lý, tìm kiếm, lưu trữ bài viết; quản lý, thống kê, báo cáo hoạt động của phóng viên.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

Đa dạng sinh học và hoạt tính kháng sinh của các chủng xạ khuẩn phân lập ở đảo Cát Bà, Việt nam

Nghiên cứu phân loại dựa trên các đặc điểm hình thái và trình tự gen 16S rDNA cho thấy xạ khuẩn phân lập từ Cát Bà tương đối đa dạng, trong đó nhóm Streptomyces chiếm đa số (70%) và nhóm xạ khuẩn hiếm (non- Streptomyces) chiếm 30%, gồm các chi chính là Micromonospora, Nonomureae và Nocardia. 10 trong số 17 chủng lựa chọn có hoạt tính kháng khuẩn cao được xếp vào chi Streptomyces (dựa vào các đặc điểm hình thái), 7 chủng còn lại được xếp vào chi Nonomuraea (dựa trên so sánh trình tự gen 16S rDNA). Các chủng lựa chọn từ nghiên cứu này có thể sử dụng làm đối tượng để nghiên cứu phát hiện các chất kháng sinh mới ở Việt Nam.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ẢO HÓA

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các máy tính ra đời với hiệu năng vô cùng lớn nhưng một các tổ chức trên thế giới chỉ sử dụng từ 10% đến 30% hiệu năng của các máy chủ mà họ sở hữu. Điều này đặt ra cho các nhà khoa học một bài toán là làm thế nào để sử dụng máy chủ hết công suất của chúng, giảm thiểu chi phí về giá thành thiết bị, chi phí vận hành, chi phí bảo trì hệ thống. Chính vì vậy công nghệ ảo hóa ra đời. Ảo hóa cho phép chúng ta chạy nhiều máy chủ trên một nền tảng phần cứng duy nhất, điều này làm cho chi phí về phần cứng, chi phí về điện, chi phí bảo trì hệ thống, không gian lắp đặt máy chủ tại các datacenter, … đồng thời cũng giúp chúng ta sử dụng hết năng lực của máy chủ vật lý.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

HỆ THỐNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, CÁC CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hệ thống chức danh nghề nghiệp và chuẩn kỹ năng CNTT. Phân tích thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực CNTT, từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở Việt Nam hiện nay.

– Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hệ thống chức danh nghề nghiệp và chuẩn kỹ năng CNTT.

– Phân tích thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013, đánh giá chung về thuận lợi và kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế.

– Đề xuất và phân tích một số giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

 

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO SỬ DỤNG CẢM BIẾN VÀ CAMERA TRONG GIA ĐÌNH

Đề tài nghiên cứu và đưa ra một mô hình của hệ thống giám sát và cảnh báo sử dụng camera và cảm biến cho đối tượng sử dụng là hộ gia đình cho thị trường Việt Nam. Vì những hạn chế về thời gian cũng như khả năng thu thập thông tin thị trương, các yếu tố đánh giá sẽ được xem xét lại ở bước tiếp theo. Đề tài cũng không đi theo hướng xây dựng một hệ thống hoàn thiện về chức năng mà sẽ nghiên cứu để đề xuất một hệ thống phù hợp với nhu cầu của hộ gia đình. Như vậy hệ thống sẽ phải cân nhắc cả yếu tố chức năng của hệ thống cũng như chi phí triển khai và duy trì hệ thống. Ngoài ra thì một yếu tố cũng có tầm quan trọng ảnh hưởng đến kiến trúc của hệ thống đó là ai sẽ là người cung cấp dịch vụ cho người sử dụng và chi phí họ cần để triển khai và duy trì hệ thống.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ