NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

Luận văn tập trung vào việc ứng dụng các phƣơng pháp luận trên thế giới, đặc biệt là phƣơng pháp luận kiến trúc OIO của Đan Mạch để đề xuất phƣơng pháp xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh/Thành phố một cách trực quan và dễ thực hiện. Đồng thời, tôi áp dụng phƣơng pháp đã đề xuất để xây dựng mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử tại Tp. Đà Nẵng.

3

Luận văn được viết phục vụ chính cho:

  • Sở Thông tin và truyền thông các Tỉnh/Thành phố ứng dụng trong việc xây dựng chiến lược phát triển CNTT và hướng dẫn các đơn vị ứng dụng CNTT;
  • –  Các cá nhân và tổ chức tư vấn áp dụng để xây dựng kiến trúc tổng thể cho các đơn vị cũng như ứng dụng để xây dựng kiến trúc cho các hệ thống thông tin cụ thể.

Trong những năm qua, các Tỉnh/Thành phố chƣa xây dựng một mô hình chính phủ điện tử đồng bộ và thống nhất cho tất cả các cơ quan trực thuộc. Dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chính quyền tại các Tỉnh/Thành phố diễn ra rất manh mún; tin học hóa các nghiệp vụ hiện tại mà chưa có tính định hướng; giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ, riêng rẽ; các ứng dụng công nghệ thông tin chƣa gắn kết, liên thông, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một số hội thảo và ban hành công văn hướng dẫn mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh. Mô hình này đưa ra mô hình ý niệm ở mức cao; chưa đưa ra được mô hình chính phủ điện tử đầy đủ và toàn diện; cũng như chưa đưa ra được các phương pháp để xây dựng chính phủ điện tử đầy đủ và toàn diện.

Hiện nay, một số cá nhân và đơn vị; cũng như Bộ Thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông các Tỉnh/Thành phố nghiên cứu đề xuất mô hình chính phủ điện tử cấp Tỉnh/Thành phố nhưng tập trung theo từng chủ đề như:

  • Các mức độ dịch vụ công trực tuyến;
  • Một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông;
  • Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp;
  • Cổng thông tin điện tử;
  • Quản lý nghiệp vụ.Kết quả của các sản phẩm kiến trúc tổng thể chưa đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển CNTT và khó đưa vào áp dụng trong thực tế.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/p8akmm94obzf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *