Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng
Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng
Xem bên trong

Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng

108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang ở băng cơ bản và băng thông giải; Phân tích, mô phỏng một số phương pháp đồng bộ OFDM sử dụng ký hiệu huấn luyện và những phương pháp không cần sự hỗ trợ của tín hiệu huấn luyện. Các phương pháp huấn luyện: điều chế tự loại trừ ICI, phương pháp sử dụng bộ lọc Kalman với các ký hiệu huấn luyện gửi kèm theo dòng ký hiệu OFDM; Nêu một số giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các nhược điểm của các phương pháp đã phân tích là phương pháp chọn sớm thời gian ký hiệu, phương pháp kết hợp đồng bộ thời gian ký hiệu bằng tiền tố vòng và đồng bộ tần sóng mang bằng điều chế tự loại trừ ICI và phương pháp sử dụng tiền tố vòng có cấu trúc mới. Phần kết luận là sự tổng kết các kết quả đạt được và dự kiến phát triển
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Electronic Resources

0.00

Mã: V_L0_01229 Danh mục: Từ khóa: , ,

Tải về miễn phí bản đầy đủ PDF luận văn tại Link bản đầy đủ 1

®¹i häc quèc gia hµ néi
————–
tr−êng §¹i häc c«ng nghÖ

lª v¨n ninh

®ång bé tÝn hiÖu ®a sãng mang
d−íi c¸c t¸c ®éng chuÈn dõng

luËn ¸n tiÕn sÜ c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng

Hµ Néi – 2006
®¹i häc quèc gia hµ néi
————–
tr−êng §¹i häc c«ng nghÖ

lª v¨n ninh

®ång bé tÝn hiÖu ®a sãng mang
d−íi c¸c t¸c ®éng chuÈn dõng

Chuyªn ngµnh : Kü thuËt viÔn th«ng
M· sè : 62 52 70 05

luËn ¸n tiÕn sÜ c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng

ng−êi h−íng dÉn khoa häc :
1. PGS. TS. NguyÔn ViÕt KÝnh
2. TS. TrÞnh Anh Vò

Hµ Néi – 2006
danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t

TTV TiÒn tè vßng
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber
Line
§−êng d©y thuª bao sè
kh«ng ®èi xøng
AMPS

Advanced Mobile Phone System

HÖ thèng ®iÖn tho¹i di ®éng
tiªn tiÕn
AWGN Additive White Gaussian Noise ån Gauss tr¾ng céng tÝnh
BER Bit Error Rate TØ sè lçi bÝt
BS Base Station Tr¹m ph¸t
CIR Carrier-Interference Ratio TØ sè nhiÔu trªn sãng mang
CP Cyclic Prefix TiÒn tè vßng
DAB Digital Audio Broadcasting TruyÒn thanh sè
DC Direct Current Thµnh phÇn mét chiÒu
DFT Discrete Fourier Transform BiÕn ®æi Fourier rêi r¹c
DMT Discrete Multitone §a tÇn rêi r¹c
DPSK Differential Phase Shift Keying §iÒu chÕ dÞch pha vi sai
DSP Digital Signal Processing Xö lÝ tÝn hiÖu sè
DVB-T

Digital Video Broadcasting-
Terrestrial
TruyÒn h×nh sè mÆt ®Êt
EKF Extended Kalman Filter Bé läc Kalman më réng
FFT Fast Fourier Transform BiÕn ®æi Fourier nhanh
GSM

Global System for Mobile
Communications
HÖ thèng th«ng tin di ®éng
toµn cÇu
ICI Intercarrier Interference NhiÔu gi÷a c¸c sãng mang
IDFT

Inverse Discrete Fourier
Transform
BiÕn ®æi Fourier rêi r¹c
ng−îc
iii
IF Intermediate Frequency TÇn sè trung tÇn
IFFT

Inverse Fast Fourier Transform

BiÕn ®æi Fourier rêi r¹c
ng−îc nhanh
ISI Intersymbol Interference NhiÔu gi÷a c¸c ký hiÖu
LO Local Oscillator Bé dao ®éng t¹i chç
LOS Line of Sight §−êng nh×n thÊy
LPF Low Pass Filter Bé läc th«ng thÊp
MMSE

Minimum Mean Squared Error

Lçi b×nh ph−¬ng trung b×nh
tèi thiÓu
MPSK

M-ary Phase Shift Keying

§iÒu chÕ dÞch pha nhiÒu
møc
MS Mobile Station Tr¹m di ®éng
NLOS Non Line of Sight Kh«ng cã ®−êng nh×n thÊy
OFDM

Orthogonal Frequency Division
Multiplexing
GhÐp kªnh ph©n chia theo
tÇn sè trùc giao
PAM Pulse Amplitude Modulation §iÒu chÕ biªn ®é xung
PBX

Private Branch Exchange

Tæng ®µi ®iÖn tho¹i nh¸nh
riªng
PCS Personal Communication System HÖ thèng th«ng tin c¸ nh©n
PDC Personal Digital Cellular HÖ thèng tÕ bµo sè c¸ nh©n
PSK Phase Shift Keying §iÒu chÕ dÞch pha
QAM

Quadrature Amplitude
Modulation
§iÒu chÕ biªn ®é cÇu
ph−¬ng
QPSK Quadrature Phase Shift Keying §iÒu chÕ dÞch pha cÇu ph−¬ng
rms root mean squared C¨n qu©n ph−¬ng
RF Radio Frequency TÇn sè Radio
SIR Signal to Interference Ratio TØ sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu
iv
SNIR

Signal to Noise plus Interference
Ratio
TØ lÖ tÝn hiÖu trªn ån céng
nhiÔu
SNR Signal to Noise Ratio TØ sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu
SYNC Synchronization §ång bé
VLSI Very Large Scale Integration M¹ch tÝch hîp rÊt lín
WLAN Wireless Local Area Network M¹ng côc bé kh«ng d©y
WiMAX

Worldwide Interoperability for
Microwave Access
Kh¶ hîp thÕ giíi cho truy
cËp vi sãng
WMAN

Wireless Metropolitan Area
Network
M¹ng diÖn réng kh«ng d©y
ZF Zero Forcing C−ìng bøc kh«ng

v
Danh môc c¸c h×nh vÏ vµ ®å thÞ
H×nh 1.1 Mét vÝ dô vÒ m« h×nh ®¸p øng xung thêi gian rêi r¹c thay
®æi theo thêi gian cho kªnh ®a ®−êng

9
H×nh 1.2 Phæ tÇn Doppler 13
H×nh 1.3 Cöa sæ FFT b¾t ®Çu tõ trong TTV cña ký hiÖu OFDM. 20
H×nh 1.4 Cöa sæ FFT b¾t ®Çu tõ trong chu kú h÷u Ých cña ký hiÖu
OFDM

21
H×nh 1.5 Profile c«ng suÊt cña kªnh AWGN. 22
H×nh 16 §¸p øng biªn ®é cña kªnh AWGN. 22
H×nh 1.7 §¸p øng pha cña kªnh AWGN. 23
H×nh 1.8 Profile c«ng suÊt cña kªnh hai ®−êng. 24
H×nh 1.9 §¸p øng biªn ®é cña kªnh hai ®−êng. 25
H×nh 1.10 §¸p øng pha cña kªnh hai ®−êng. 25
H×nh 1.11 Profile c«ng suÊt cña kªnh ba ®−êng. 26
H×nh 1.12 §¸p øng biªn ®é cña kªnh ba ®−êng. 26
H×nh 1.13 §¸p øng pha cña kªnh ba ®−êng. 27
H×nh 2.1 S¬ ®å khèi m¸y ph¸t OFDM. 32
H×nh 2.2 S¬ ®å khèi m¸y thu OFDM. 32
H×nh 2.3 ICI sinh ra do lÖch tÇn sãng mang. 41
H×nh 2.4 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM víi ε = 0. 42
H×nh 2.5 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM víi ε = 0,025. 42
H×nh 2.6 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM víi ε = 0,05. 43
H×nh 2.7 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM víi ε = 0,3. 43
H×nh 2.8 Lçi thêi gian ký hiÖu lµm cho thêi gian b¾t ®Çu cña ký
hiÖu OFDM r¬i vµo TTV vµ g©y ra lçi pha.

44
H×nh 2.9 Lçi thêi gian ký hiÖu lµm cho thêi gian b¾t ®Çu cña ký
hiÖu OFDM r¬i vµo chu kú h÷u Ých g©y ra lçi pha vµ ISI.

45
vi
H×nh 2.10 Quan hÖ c«ng suÊt tÝn hiÖu, ån vµ nhiÔu theo thêi gian ký
hiÖu.

46
H×nh 3.1 HÖ thèng OFDM truyÒn dÉn c¸c khèi sè liÖu phøc cã
chiÒu dµi N víi tiÒn tè vßng cã chiÒu dµi L.

50
H×nh 3.2 Bé ®ång bé cña O&M. 52
H×nh 3.3 Bé −íc l−îng tÇn sè sãng mang. 52
H×nh 3.4 BER/SNR cho ph−¬ng ph¸p ®ång bé tÇn sè sãng mang
cña Marco Luis.

55
H×nh 3.5 CÊu tróc cña ký hiÖu OFDM víi tiÒn tè vßng cã ®é dµi L . 56
H×nh 3.6 §å thÞ gi¸ trÞ hµm t−¬ng quan cña ph−¬ng ph¸p J. J. van
de Beek.

59
H×nh 3.7 BER/SNR cña ph−¬ng ph¸p ®ång bé sö dông tiÒn tè vßng
(kh«ng cã ®a ®−êng).

60
H×nh 3.8 HÖ sè ICI . 62
H×nh 3.9 So s¸nh hÖ sè ICI cña hÖ thèng OFDM tiªu chuÈn vµ ®iÒu
chÕ tù lo¹i trõ ICI.

63
H×nh 3.10 CIR ®−îc c¶i thiÖn nhê sö dông ®iÒu chÕ tù lo¹i trõ ICI. 63
H×nh 3.11 TØ lÖ lçi bÝt cña hÖ thèng OFDM sö dông ph−¬ng ph¸p
®iÒu chÕ tù lo¹i trõ ICI ®Ó ®ång bé tÇn sè sãng mang
(kh«ng cã ®a ®−êng).

64
H×nh 3.12 M« h×nh lÖch tÇn sãng mang. 66
H×nh 3.13 BER/SNR cña ph−¬ng ph¸p ®ång bé sö dông bé läc
Kalman (kh«ng cã ®a ®−êng).

67
H×nh 4.1 M« t¶ c¸c thµnh phÇn trong tÝn hiÖu ®a ®−êng. 71
H×nh 4.2 Gi¸ trÞ hµm t−¬ng quan khi kh«ng cã ®a ®−êng tèt h¬n so
víi khi cã ®a ®−êng (®é trÔ lµ 60 mÉu).

73
H×nh 4.3 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM khi cã lÖch tÇn nhá (ε =0,03)
víi 3 thµnh phÇn ®a ®−êng, ®é trÔ 30 mÉu.

73
vii
H×nh 4.4 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM khi cã lÖch tÇn lín (ε =0,1) víi
3 thµnh phÇn ®a ®−êng, ®é trÔ 30 mÉu.

74
H×nh 4.5 Chßm sao tÝn hiÖu OFDM khi cã lÖch tÇn lín (ε =0,1)
®−îc ®ång bé tÇn sè sãng mang (víi 3 thµnh phÇn ®a
®−êng, ®é trÔ 30 mÉu).

74
H×nh 4.6 BER/SNR khi trÔ ®a ®−êng kh«ng ®æi (30 mÉu) vµ cã ®iÒu
chØnh sím thêi gian ký hiÖu b»ng ®é dµi kªnh lµ 30 mÉu.

75
H×nh 4.7 §Ønh t−¬ng quan øng víi c¸c ®é trÔ ®a ®−êng kh¸c nhau. 75
H×nh 4.8 Lçi thêi gian t¨ng theo ®é trÔ ®a ®−êng. 76
H×nh 4.9 §é lÖch chuÈn tÇn sè sãng mang t¨ng theo ®é trÔ ®a
®−êng.

76
H×nh 4.10 Sù phô thuéc chÊt l−îng hÖ thèng vµo tÇn sè Doppler . 77
H×nh 4.11 Lçi thêi gian ký hiÖu ISI. Chu kú ký hiÖu ®−îc chän sím
hLd ≤ .

79
H×nh 4.12 Lçi thêi gian ký hiÖu t¨ng theo ®é trÔ ®a ®−êng. 81
H×nh 4.13 BER/Multipath delay øng víi c¸c tr−êng hîp ®iÒu chØnh
thêi gian ký hiÖu vµ kh«ng ®iÒu chØnh thêi gian ký hiÖu.

82
H×nh 4.14 §é lÖch chuÈn tÇn sè sãng mang t¨ng theo ®é trÔ ®a
®−êng.

82
H×nh 4.15 ISI do ®iÒu chØnh qu¸ sím thêi gian ký hiÖu. 83
H×nh 4.16 §é lÖch chuÈn tÇn sè sãng mang cña ph−¬ng ph¸p tiÒn tè
vßng t¨ng theo ®é trÔ ®a ®−êng.

87
H×nh 4.17 ChÊt l−îng hÖ thèng thay ®æi cho sè thµnh phÇn ®a ®−êng
kh¸c nhau (3 vµ 10 thµnh phÇn ®a ®−êng).

87
H×nh 4.18 So s¸nh BER/multipath delay cho hai ph−¬ng ph¸p tæng
hîp vµ ph−¬ng ph¸p tiÒn tè vßng.

88
viii
H×nh 4.19 BER/SNR khi truyÒn tÝn hiÖu 16-QAM øng víi hai ®é trÔ
®a ®−êng 50 vµ 100 mÉu.

88
H×nh 4.20 ChÊt l−îng hÖ thèng thay ®æi theo ®é lín cña lÖch tÇn
sãng mang : 0,12 vµ 0,3 kho¶ng c¸ch sãng mang con
(3 thµnh phÇn ®a ®−êng).

89
H×nh 4.21 ChÊt l−îng hÖ thèng thay ®æi theo ®é lín cña lÖch tÇn
sãng mang : 0,12 vµ 0,3 kháang c¸ch sãng mang con
(10 thµnh phÇn ®a ®−êng).

89
H×nh 4.22 Gi¶n ®å t−¬ng quan khi sö dông tiÒn tè vßng truyÒn thèng. 91
H×nh 4.23 CÊu tróc tiÒn tè vßng míi. 92
H×nh 4.24 Gi¶n ®å t−¬ng quan khi sö dông tiÒn tè vßng míi. 93
H×nh 4.25 Lçi thêi gian ký hiÖu t¨ng theo ®é trÔ ®a ®−êng. 94
H×nh 4.26 §é lÖch chuÈn tÇn sè sãng mang cho ph−¬ng ph¸p tiÒn tè
vßng truyÒn thèng vµ tiÒn tè vßng míi lµ nh− nhau.

95
H×nh 4.27 Ba m« h×nh biªn ®é cho ®é lÖch chuÈn tÇn sè sãng mang
gÇn nh− nhau.

96
H×nh 4.28 BER/Multipath delay cña hÖ thèng ®ång bé b»ng tiÒn tè
vßng truyÒn thèng vµ tiÒn tè vßng míi.

97
H×nh 4.29 BER/SNR cho hÖ thèng sö dông tiÒn tè vßng truyÒn thèng
vµ tiÒn tè vßng míi lµ nh− nhau khi ®é trÔ ®a ®−êng nhá
(50 mÉu).

97
H×nh 4.30 BER/SNR cho hÖ thèng sö dông tiÒn tè vßng míi cho chÊt
l−îng tèt h¬n khi ®é trÔ ®a ®−êng lín (100 mÉu).

98

ix
Môc lôc

Trang phô b×a
Lêi cam ®oan
Lêi c¶m ¬n
Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t
Danh môc c¸c h×nh vÏ vµ ®å thÞ
Môc lôc
Më ®Çu
Ch−¬ng 1 – th«ng tin qua kªnh v« tuyÕn
1.1 §¸p øng xung cña kªnh ®a ®−êng
1.2 C¸c tham sè cña kªnh ®a ®−êng di ®éng
1.2.1 C¸c tham sè ph©n t¸n theo thêi gian
1.2.2 §é réng d¶i kÕt hîp
1.2.3 Tr¶i Doppler vµ thêi gian kÕt hîp
1.3 C¸c lo¹i pha ®ing qui m« nhá
1.3.1 Pha ®ing do tr¶i trÔ ®a ®−êng
1.3.2 Pha ®ing do tr¶i Doppler
1.4 Ph©n bè h×nh bao tÝn hiÖu
1.4.1 Ph©n bè Rayleigh
1.4.2 Ph©n bè Rice
1.5 ¶nh h−ëng cña ®a ®−êng ®Õn tÝn hiÖu OFDM
1.6 C¸c m« h×nh kªnh sö dông trong m« pháng
1.7 KÕt luËn ch−¬ng 1

Trang
i
ii
iii
vi
x
1
6
8
10
10
11
12
15
15
17
18
18
19
20
21
27
x
Ch−¬ng 2 – TruyÒn th«ng b»ng OFDM
2.1 LÞch sö
2.2 TruyÒn dÉn ®a sãng mang b¨ng c¬ b¶n
2.3 TruyÒn dÉn ®a sãng mang th«ng d¶i
2.4 Vai trß cña kªnh vµ ¶nh h−ëng tíi truyÒn dÉn ®a sãng
mang
2.4.1 Sè sãng mang con
2.4.2 TiÒn tè vßng
2.4.3 C©n b»ng kªnh
2.5 C¸c nh−îc ®iÓm
2.5.1 ¶nh h−ëng cña sù mÊt trùc giao gi÷a c¸c sãng mang con
vu«ng pha
2.5.2 HiÖu øng lÖch tÇn sè sãng mang
2.5.3 ¶nh h−ëng cña lçi ®Þnh thêi ký hiÖu
2.5.4 ¶nh h−ëng cña c¸c lçi ®ång hå lÊy mÉu
2.6 KÕt luËn ch−¬ng 2
Ch−¬ng 3 – VÊn ®Ò ®ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng
mang
3.1 Giíi thiÖu
3.2 C¸c ph−¬ng ph¸p ®ång bé mï
3.2.1 Ph−¬ng ph¸p ®ång bé tÇn sãng mang b»ng xö lý phi
tuyÕn
3.2.2 Ph−¬ng ph¸p ®ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng
mang sö dông tiÒn tè vßng
28
28
29
31
34
34
35
36
38
38
40
43
46
48
49
49
50
50
55
xi
3.3 C¸c ph−¬ng ph¸p ®ång bé cã sù hç trî cña ký hiÖu
huÊn luyÖn
3.3.1 §ång bé tÇn sè sãng mang b»ng c¸ch ®iÒu chÕ tù lo¹i
trõ ICI
3.3.2 §ång bé tÇn sè sãng mang cã pilot sö dông bé läc Kalman
3.4 KÕt luËn ch−¬ng 3
Ch−¬ng 4 – N©ng cao chÊt l−îng cña ph−¬ng ph¸p
®ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng
mang sö dông tiÒn tè vßng
4.1 Kh¾c phôc ISI b»ng c¸ch chän sím thêi gian ký hiÖu mét
kho¶ng thêi gian b»ng ®é dµi ®¸p øng xung cña kªnh
4.1.1 Ph©n tÝch
4.1.2 M« pháng
4.2 §ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng mang tæng hîp
4.2.1 Ph©n tÝch
4.2.2 M« pháng
4.3 §ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng mang b»ng tiÒn
tè vßng míi
4.3.1 Ph©n tÝch
4.3.2 M« pháng
4.4 KÕt luËn ch−¬ng 4
KÕt luËn
danh môc C¸c c«ng tr×nh ®∙ c«ng bè
Tµi liÖu tham kh¶o
60
60
64
68
70
78
78
80
83
83
85
90
90
93
98
100
102
103
xii

xiii
më ®Çu

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhu cÇu cho c¸c øng dông cÇn ®é réng b¨ng
lín nh− truyÒn dÉn tÝn hiÖu truyÒn h×nh vµ th«ng tin tèc ®é cao qua Internet ®·
lµm n¶y sinh vÊn ®Ò truyÒn dÉn d÷ liÖu tèc ®é cao cho nhiÒu ng−êi sö dông
riªng rÏ. ViÖc truyÒn dÉn th«ng tin qua kªnh v« tuyÕn cã nhiÒu −u ®iÓm. Víi
truyÒn h×nh sè vµ ph¸t thanh sè, viÖc truyÒn dÉn v« tuyÕn cho phÐp nhiÒu
ng−êi sö dông nhËn ®−îc tÝn hiÖu ph¸t. TruyÒn dÉn sè lµ mét −u thÕ lín cho
m¹ng côc bé v« tuyÕn WLAN do nã cho phÐp sù di déng cña nh÷ng ng−êi sö
dông, th«ng th−êng lµ trong mét diÖn tÝch kh¸ lín. ViÖc cÊu h×nh l¹i c¸c m«i
tr−êng v¨n phßng cã thÓ ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ rÎ h¬n nhiÒu
nÕu viÖc nèi d©y cho m¹ng kh«ng cho phÐp thay ®æi vÞ trÝ. §iÒu nµy ®Æc biÖt
quan träng trong c¸c tßa nhµ cò vèn kh«ng ®−îc thiÕt kÕ cho viÖc bè trÝ c¸c
m¹ng m¸y tÝnh. GÇn ®©y trªn thÕ giíi ®· øng dông c«ng nghÖ WiMAX (ViÖt
nam còng cã nh÷ng thö nghiÖm ban ®Çu), mét kiÓu m¹ng v« tuyÕn diÖn réng
WMAN, cho phÐp truyÒn kiÓu LOS vµ NLOS.
M«i tr−êng v« tuyÕn lµ rÊt kh¾c nghiÖt, c¸c tÝn hiÖu cã thÓ sÏ ph¶i chÞu
nh÷ng th¨ng gi¸ng rÊt m¹nh do hiÖn t−îng lan truyÒn ®a ®−êng. C¸c hÖ thèng
ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó chèng l¹i c¸c mÊt m¸t lín do ®a ®−êng, pha ®ing chän
läc tÇn sè vµ ®é ph©n t¸n ®a ®−êng lín dÉn tíi nhiÔu gi÷a c¸c ký hiÖu ISI.
ViÖc c©n b»ng thÝch nghi cho mét hÖ thèng ®¬n sãng mang cã thÓ lµ rÊt phøc
t¹p cho c¸c kªnh cã tr¶i trÔ lín so víi chu kú ký hiÖu. Do vËy, kü thuËt ghÐp
kªnh ph©n chia theo tÇn sè trùc giao OFDM (còng gäi lµ ®iÒu chÕ ph©n chia
theo tÇn sè trùc giao) lµ mét ph−¬ng ph¸p hÊp dÉn ®Ó chèng l¹i tr¶i trÔ b»ng
viÖc truyÒn dÉn th«ng tin qua nhiÒu sãng mang con cã tèc ®é bit thÊp. B»ng
viÖc më réng chu kú ký hiÖu th«ng qua ®iÒu chÕ ®a sãng mang vµ thªm vµo
mét tiÒn tè vßng, nhiÔu gi÷a c¸c ký hiÖu cã thÓ ®−îc gi¶m hoÆc lo¹i trõ hoµn
toµn.
1
Khi mét m¸y thu OFDM ®−îc nèi nguån, ®Çu tiªn nã sÏ kh«ng ®−îc ®iÒu
chØnh chÝnh x¸c ®Õn tÇn sè sãng mang cña tÝn hiÖu thu vµ nã còng kh«ng biÕt
®−îc thêi gian b¾t ®Çu cña mçi ký hiÖu OFDM. H¬n n÷a, tèc ®é lÊy mÉu cã
thÓ kh«ng gièng nh− tèc ®é ®· ®−îc sö dông t¹i m¸y ph¸t. Do ®ã, tr−íc khi
th«ng tin cã thÓ ®−îc kh«i phôc tõ tÝn hiÖu v« tuyÕn, m¸y thu ph¶i lµm viÖc ë
chÕ ®é thu ®Æc biÖt. Khi ®ã nã ph¶i x¸c ®Þnh tÇn sè sãng mang, thêi gian ký
hiÖu vµ tèc ®é lÊy mÉu. Víi mét hÖ thèng th«ng tin v« tuyÕn, qu¸ tr×nh thu tÝn
hiÖu nh− thÕ x¶y ra víi mäi chïm sè liÖu do kªnh ®a ®−êng thay ®æi theo thêi
gian. Víi c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn ký hiÖu OFDM liªn tôc nh− ph¸t thanh vµ
truyÒn h×nh sè, viÖc b¸m tÇn sè sãng mang vµ thêi gian ký hiÖu còng ph¶i
®−îc thùc hiÖn. ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian ký hiÖu vµ ®é lÖch tÇn sãng mang nh−
vËy nãi chung ®−îc gäi lµ ®ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng mang.
Tõ khi OFDM b¾t ®Çu ®−îc øng dông trong truyÒn dÉn th«ng tin ®Õn nay,
vÊn ®Ò ®ång bé cña nã ®· ®−îc ®Æc biÖt chó ý. OFDM rÊt nh¹y víi c¸c lçi
thêi gian (thêi gian lÊy mÉu, thêi gian ký hiÖu) vµ lçi tÇn sè (sai lÖch tÇn sè
sãng mang vµ dÞch tÇn Doppler), ®Æc biÖt lµ lçi thêi gian ký hiÖu vµ lÖch tÇn
sãng mang, dÞch tÇn Doppler. Do vËy luËn ¸n sÏ tËp trung nghiªn cøu vÊn ®Ò
®ång bé thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng mang. VÇn ®Ò kh¾c phôc ¶nh h−ëng
cña dÞch tÇn Doppler kh«ng n»m trong ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n nµy.
§· cã rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ®ång bé cho OFDM [2-6],
[11], [13], [17-19] .v.v. C¸c t¸c gi¶ ®· ®Ò nghÞ kh¸ nhiÒu gi¶i ph¸p ®ång ®é
thêi gian ký hiÖu vµ tÇn sè sãng mang vµ cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i thµnh ph−¬ng
ph¸p ®ång bé cã pilot vµ ph−¬ng ph¸p ®ång bé mï. C¸c ph−¬ng ph¸p cã pilot
th−êng sö dông ký hiÖu huÊn luyÖn ®Ó ph¸t hiÖn thêi gian ký hiÖu vµ sau ®ã sö
dông tÝnh chÊt t−¬ng quan vèn cã cña c¸c ký hiÖu huÊn luyÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®é
lÖch tÇn sãng mang. Ng−îc l¹i c¸c ph−¬ng ph¸p mï v× kh«ng cã ký hiÖu huÊn
luyÖn nªn c¸c tham sè cña tÝn hiÖu ®−îc sö dông : J. J. van de Beek sö dông
tiÒn tè vßng cña mçi ký hiÖu, Marco Luis xö lý phi tuyÕn tÝn hiÖu sau FFT, J.
Armstrong sö dông tÝnh chÊt tù lo¹i trõ nhiÔu cña tÝn hiÖu.v.v. Sau khi nghiªn
cøu t×m hiÓu c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã t¸c gi¶ nhËn thÊy r»ng :
2

Tác giả

Lê Văn Ninh

Nhà xuất bản

ĐHCN

Năm xuất bản

2006

Người hướng dẫn

Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ

Định danh

V_L0_01229

Kiểu

text

Định dạng

text/pdf

Nhà xuất bản

Khoa điện tử viễn thông,

Trường đại học Công nghệ

Các đánh giá

Hiện chưa có đánh giá cho sản phẩm.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *