Luận văn & đề tài

Đánh giá tính khả dụng của cổng thông tin chính phủ điện tử Việt Nam

Đánh giá tính khả dụng của cổng thông tin chính phủ điện tử Việt Nam

61 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Xây dựng bộ phân lớp các văn bản sử dụng thuật toán Maximum Entropy trên miền dữ liệu tội phạm

Xây dựng bộ phân lớp các văn bản sử dụng thuật toán Maximum Entropy trên miền dữ liệu tội phạm

48 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Xây dựng ứng dụng trao đổi dữ liệu đa phương tiện theo chuẩn NewsML G2 ứng dụng tại Thông tấn xã Việt Nam

Xây dựng ứng dụng trao đổi dữ liệu đa phương tiện theo chuẩn NewsML G2 ứng dụng tại Thông tấn xã Việt Nam

46 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Nghiên cứu về mobile PKI và hạ tầng ứng dụng PKI trên thiết bị di động

Nghiên cứu về mobile PKI và hạ tầng ứng dụng PKI trên thiết bị di động

70 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ dạy nấu ăn cho khách du lịch trong các khách sạn tại Thành phố Huế

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ dạy nấu ăn cho khách du lịch trong các khách sạn tại Thành phố Huế

Luận văn ThS. Du lịch — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu phân tán

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu phân tán

75 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Tìm hiểu một số mô hình khai phá dữ liệu thời gian thực áp dụng vào bài toán dự báo ứng dụng trong phân tích số liệu tài chính

Tìm hiểu một số mô hình khai phá dữ liệu thời gian thực áp dụng vào bài toán dự báo ứng dụng trong phân tích số liệu tài chính

71 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình bỏ phiếu thăm dò dư luận

Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình bỏ phiếu thăm dò dư luận

85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt

Nghiên cứu phương pháp trích chọn thông tin thời tiết từ văn bản tiếng Việt

73 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ