Áp dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu, hồi quy để dự báo số liệu sản xuất kinh doanh cho VNPT

Áp dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu, hồi quy để dự báo số liệu sản xuất kinh doanh cho VNPT

91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu các kiến thức tổng quan về dự báo và một số phương pháp dự báo định lượng chính về hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp như: Hồi quy tuyến tính, Hồi quy phi tuyến, phương pháp chuỗi thời gian, phương pháp phân lớp dữ liệu… Nghiên cứu dự báo định lượng bằng phương pháp mạng nơron nhân tạo, thuật toán lan truyền ngược sai số và phương pháp thiết kế mạng nơron nhân tạo. Trình bày bài toán dự báo kết quả thực hiện SXKD của VNPT, đề xuất giải pháp dự báo định lượng để giải quyết bài toán, sau đó ứng dụng phương pháp mạng nơron nhân tạo để dự báo kết quả. Cuối cùng là kết quả thử nghiệm với số liệu SXKD của VNPT, đánh giá kết quả và một số đề xuất, khuyến nghị
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất

Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất

Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Áp dụng mật mã lượng tử để truyền khóa mật mã

Áp dụng mật mã lượng tử để truyền khóa mật mã

55 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về mật mã, mã hóa dữ liệu và chữ ký số. Giới thiệu về mật mã lưỡng tử, phân phối khóa lượng tử và trình bày ứng của mật mã lượng tử. Áp dụng mật mã lượng tử để truyền khóa mật mã: ví dụ về một số hệ mật hóa đối xứng; ví dụ chữ kỹ số RSA; ví dụ minh họa để truyền khóa mật mã
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Áp dụng máy học để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong các bài toán xử lý số liệu lớn

Áp dụng máy học để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong các bài toán xử lý số liệu lớn

62 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về bài toán cần giải quyết: khai phá dữ liệu và trích chọn thuộc tính, lựa chọn thuộc tính và bài toán phân lớp, Phương pháp dự kiến thực hiện. Trình bày một số kỹ thuật lựa chọn thuộc tính: Phương pháp lựa chọn thuộc tính, một số thuật toán lựa chọn thuộc tính. Phân tích cơ sở lý thuyết thuật giải di truyền và mạng nơron nhân tạo: Thuật toán di truyền, mạng nơron nhân tạo. Kết hợp giải thuật di truyền và mạng nơron để giảm chiều số liệu: Giới thiệu, kiến trúc hệ thống, hoạt động của hệ thống
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Bài toán xâu gần nhất và phương pháp ACO

Bài toán xâu gần nhất và phương pháp ACO

63 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Bệnh án điện tử và ứng dụng trong y tế

Bệnh án điện tử và ứng dụng trong y tế

115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu

Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu

96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày tổng quan về khám phá tri thức và khai phá dữ liệu: các khái niệm liên quan, các bài toán khai phá dữ liệu điển hình, các dạng dữ liệu có thể khai phá, các giai đoạn trong quá trình khai phá tri thức, các kỹ thuật tiếp cận chính trong khai phá dữ liệu … Giới thiệu về phân cụm dữ liệu (PCDL), đi sâu phân tích các vấn đề cơ bản của PCDL như bài toán PCDL, các giai đoạn của quá trình phân cụm, ứng dụng và các kỹ thuật tiếp cận phân cụm dữ liệu … Nghiên cứu các thuật toán phân cụm dữ liệu điển hình: phân cụm phân hoạch, phân cụm phân cấp, phân cụm dựa trên mật độ, phân cụm dựa trên lưới, phân cụm dữ liệu kiểu hạng mục,…và chỉ ra những ưu và nhược điểm của chúng. Trình bày về kỹ thuật phân cụm mờ trong PCDL, làm rõ hai thuật toán cơ bản được sử dụng là FCM và 3FCM. Nêu lên một số kết quả thực nghiệm cho các thuật toán phân cụm mờ
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chọn lọc thông tin dựa trên nội dung ứng dụng xây dựng hệ thống gợi ý tin tức theo nhu cầu người dùng

Chọn lọc thông tin dựa trên nội dung ứng dụng xây dựng hệ thống gợi ý tin tức theo nhu cầu người dùng

67 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu liên quan về thu thập thông tin (Information Retrieval), lọc thông tin (Information Filtering), tìm hiểu về các hệ thống gợi ý (Recommendation Systems) cũng như những đặc tính riêng, cần biết của tin tức so với các dạng thông tin khác. Mô tả quá trình tôi ứng dụng hướng tiếp cận chọn lọc thông tin dựa trên nội dung vào thực tế, thông qua hệ thống gợi ý tin tức tiếng Việt xenoNews. Trình bày các thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của hệ thống gợi ý dựa trên nội dung, với thành phần then chốt là hồ sơ người dùng kết hợp, đề xuất hướng nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống trong tương lai.
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử

Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử

71 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về an toàn thông tin và hệ mã hoá khoá công khai: Giới thiệu cơ sở toán học và một số hệ mã hoá khoá công khai phổ biến như Rabin, Elgmal, RSA – giới thiệu chi tiết về hệ mã hoá khoá công khai RSA về cách mã hoá, giải mã và độ an toàn của thuật toán. Giới thiệu về khái niệm chữ ký số, sơ đồ chữ ký số tổng quan, một số hàm băm phổ biến dùng trong thuật toán chữ ký số như MD5, SHA -1 và hai thuật toán chữ ký số được sử dụng rộng rãi hiện nay là RSA và DSA. Chứng thực khóa công khai, giới thiệu chi tiết chứng thực khóa công khai X.509. Xây dựng chương trình ứng dụng và tiến hành cài đặt thuật toán ký RSA
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chuẩn hóa và xác định mối quan hệ giữa các cụm từ, tìm và lấy thông tin liên quan đến cụm từ

Chuẩn hóa và xác định mối quan hệ giữa các cụm từ, tìm và lấy thông tin liên quan đến cụm từ

64 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan bài toán đưa ra để nghiên cứu giải quyết: Chuẩn hoá và xác định mối quan hệ giữa các cụm từ, tìm và lấy thông tin liên quan đến cụm từ; tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước và một số công cụ tìm kiếm đã có. Trình bày những kiến thức cơ sở về .Net Framework, biểu thức chính quy; thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu, xây dựng thuật toán tìm lớp mode, xây dựng thuật toán tìm kiếm và trích rút thông tin; ví dụ minh hoạ. Thực hiện cài đặt thuật toán; lựa chọn các công nghệ sử dụng bao gồm công nghệ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ thiết kế; trình bày kiến trúc ứng dụng, thiết kế chi tiết phần mềm và kết quả thực nghiệm khi sử dụng phần mềm
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ