Biodegradable plastics in natural environment

Screening microorganisms capable of degrading PLA, PHB and PCL by clear-zone methods and by measuring the growth of microorganisms in the medium supplemented with polymers.

Identification of isolated strains based on the phenotypic, biochemical and physiological characteristics together with 16S rDNA sequencing.

Study the polymer degradation of the isolated strains by measuring the total organic carbon (TOC) and measuring the loss of polymer residual in the culture broth.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

Đa dạng sinh học và hoạt tính kháng sinh của các chủng xạ khuẩn phân lập ở đảo Cát Bà, Việt nam

Nghiên cứu phân loại dựa trên các đặc điểm hình thái và trình tự gen 16S rDNA cho thấy xạ khuẩn phân lập từ Cát Bà tương đối đa dạng, trong đó nhóm Streptomyces chiếm đa số (70%) và nhóm xạ khuẩn hiếm (non- Streptomyces) chiếm 30%, gồm các chi chính là Micromonospora, Nonomureae và Nocardia. 10 trong số 17 chủng lựa chọn có hoạt tính kháng khuẩn cao được xếp vào chi Streptomyces (dựa vào các đặc điểm hình thái), 7 chủng còn lại được xếp vào chi Nonomuraea (dựa trên so sánh trình tự gen 16S rDNA). Các chủng lựa chọn từ nghiên cứu này có thể sử dụng làm đối tượng để nghiên cứu phát hiện các chất kháng sinh mới ở Việt Nam.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

Nghiên cứu đặc tính chitinase từ xạ khuẩn

Trong đề tài này, năm trăm chủng xạ khuẩn Streptomyces được phân lập từ Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn được tiến hành tuyển chọn và xác định hoạt tính chitinase. Thông qua 2 quá trình sàng lọc cơ bản, chủng xạ khuẩn mang kí hiệu VN08-A0438 là chủng có hoạt tính sinh chitinase cao nhất, vì vậy chủng này được lựa chọn để phục vụ cho các mục đích tiếp theo của nghiên cứu này.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC VI RÚT HIBV, HBCV, HCIV Ở NGƯỜI HIẾN MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

Máu quan trọng và cần thiết cho điều trị người bệnh như vậy, nhưng truyền máu cũng có thể gây những tai biến và để lại những hậu quả nặng nề, thậm chí có thể gây ảnh hƣởng tới tính mạng của người bệnh, một trong những tai biến nghiêm trọng nhất của truyền máu là lây truyền virus viêm gan B (Hepatitis B virus: HBV), virus viêm gan C (Hepatitis C virus: HCV) và virus gây suy giảm miễn dịch ở người (Human Imunodeficiency virus: HIV) từ người hiến máu sang người nhận máu. Do vậy, đảm bảo an toàn truyền máu phòng lây nhiễm HIV, HBV, HCV qua đường truyền máu là một vấn đề cấp thiết, đã và đang được cả thế giới quan tâm

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

Nghiên cứu tác dụng của một số chất ức chế proteinase có nguồn gốc protein thực vật đến một số vi khuẩn gây ảnh hưởng chất lượng thịt

Luận văn này đã sử dụng 16 chủng vi khuẩn làm đối tượng nghiên cứu, nhằm thăm dò bước đầu tác dụng của các chất ức chế chiết xuất từ hạt gấc (MCoPIs-75) và từ hạt bí (CMPIs) để bảo quản thịt. Theo quy định về An toàn thực phẩm của Bộ Y tế Việt nam, các chủng này là các vi khuẩn gây hỏng thịt và bị giới hạn về số lượng có trên bề mặt thịt.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

STUDY ON METHANOTROPHS AND THEIR SOME POTENTIAL APPLICATION ASPECTS

Từ các mẫu môi trường thu thập từ các địa điểm khác nhau, ba chủng vi khuẩn oxy hóa metan gồm BG3, PS1 và W1 đã được phân lập nhờ phương pháp pha loãng trong môi trường khoáng dịch thể sử dụng metan làm nguồn cacbon và năng lượng duy nhất. Ba chủng nói trên chứa gen mã hóa cho enzyme methane monooxygenase ở dạng hạt nhưng không chứa gen mã hóa cho enzyme này ở dạng hòa tan, chứng tỏ ba chủng này không có khả năng sinh trưởng trên đa dạng các loại cơ chất hữu cơ khác nhau.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

TOXICITY ASSESSMENT OF SMALL MOLECULES USING THE ZEBRAFISH AS A MODEL SYSTEM

The human population are increasingly exposed to various chemicals whose beneficial or deleterious properties often remain unexplored. The rising public concern about hazardous substances existing in foods and consumer products has forced legislators to tighten chemical management policy that requires extensive toxicity testing. However, assessment of chemical toxicity is a challenging task, especially in terms of reliability and efficiency. Ethical issues over the use of animal testing also add further complication to the task.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ