Áp dụng OSGi trong việc xây dựng hệ thống dựa thành phần

Áp dụng OSGi trong việc xây dựng hệ thống dựa thành phần

74 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Bài toán cân đối nguồn lực trên mạng cho hoạt động lập lịch của quản lý dự án

Bài toán cân đối nguồn lực trên mạng cho hoạt động lập lịch của quản lý dự án

70 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Bài toán quản lý quy trình (BPM) và ứng dụng trong thực tế

Bài toán quản lý quy trình (BPM) và ứng dụng trong thực tế

60 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Bài toán Workflow Scheduling trong môi trường điện toán đám mây

Bài toán Workflow Scheduling trong môi trường điện toán đám mây

53 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phầm mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về điện toán đám mây, các khái niệm và sự cần thiết của việc thực thi workflow trong môi trường điện toán đám mây. Trình bày các khái niệm về phương pháp tối ưu bày đàn PSO và cách xây dựng giải thuật PSO để giải quyết các bài toán tối ưu. Giải thuật lập lịch sử Heuristic dựa tối ưu bầy đàn đề xuất: bài toán lập lịch ứng dụng luồng công việc; xử lý các dữ liệu bài toán dùng giải thuật PSO; giải thuật Heuristic dựa PSO. Cài đặt, quá trình tiến hành và bảng số liệu thử nghiệm cùng với những phân tích. Đưa ra kết quả đã đạt được và nêu những dự định nghiên cứu tiếp theo
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng và ứng dụng

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm nhúng và ứng dụng

72 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa

Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa

51 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ trong số hóa văn bản tiếng Việt của hệ thống FSCANNER

Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ trong số hóa văn bản tiếng Việt của hệ thống FSCANNER

55 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các mô hình lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ đa người dùng trong tính toán đám mây

Các mô hình lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ đa người dùng trong tính toán đám mây

56 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm — Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những khái niệm về tính toán đám mây cũng như các tính chất của tính toán đám mây; tìm hiểu các mô hình dịch vụ chính trong tính toán đám mây và các mô hình triển khai các dịch vụ tính toán đám mây; những ưu và nhược điểm của tính toán đám mây trong doanh nghiệp. Trình bày một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ (schema mapping techniques) trong cơ sở dữ liệu quan hệ đang được sử dụng như XML, bảng trục (pivot tables), bảng đoạn (chunk tables), bảng riêng (private tables), bảng phổ quát (universal tables), và đưa ra những yếu điểm và ưu điểm của từng phương pháp. So sánh một số kĩ thuật ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu qua việc việc đánh giá hiệu suất của những thủ tục INSERT, UPDATE, SELECT với ba kĩ thuật ánh xạ lược đồ cơ sở dữ liệu sử dụng bảng phổ quát (universal tables) và bảng đoạn (chunk tables), bảng trục (pivot tables). Tổng kết và đánh giá những điểm làm được và chưa làm được và nêu ra hướng phát triển của đề tài trong những lần nghiên cứu tiếp theo
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống tính toán qua cấu trúc hệ thống

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống tính toán qua cấu trúc hệ thống

67 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số khái niệm cơ bản về độ tin cậy, các chỉ số liên quan đến độ tin cậy và phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc nối tiếp và song song. Nghiên cứu một số bài toán cơ bản, các thuật toán cũng như các phương pháp để giải quyết chúng. Trình bày việc xây dựng bài toán tính toán độ tin cậy của hệ thống, đưa ra các hàm chức năng cần thiết để xây dựng và giải quyết bài toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống mạng máy tính. Đưa ra ví dụ về một hệ thống mạng máy tính thực, đặc tả hệ thống đó và xét các trường hợp cơ bản có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Các phương pháp tiền xử lý trong nhận dạng chữ Nôm trên thiết bị di động

Các phương pháp tiền xử lý trong nhận dạng chữ Nôm trên thiết bị di động

50 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ