Giới thiệu trường

Ảnh nhà xuất bản

Khoa công nghệ thông tin

Ngày 11/2/1995, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ra quyết định thành lập Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTHHN)