kho luận văn

tìm kiếm tài liệu bạn cần

Bạn đang cần tài liệu mà không tìm thấy ở đâu. Bạn tìm thấy tài liệu trên mạng nhưng không thể tải được vì mất phí. Có thể chúng tôi sẽ giúp được bạn hãy tham gia – tìm kiếm và chia sẻ.

Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa và ứng dụng vào bài toán phân lớp câu hỏi

Tác giả: Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu và phân tích đánh giá độ an toàn của thuật toán MD5

Bởi: Chu Thị Thanh Xuân

56 tr. + CD-ROM
Luận văn TS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

Chia Sẻ Tài Liệu © 2019 Tất cả các quyền đã được dành riêng